"They are girls."

แปลว่า:พวกเขาเป็นเด็กผู้หญิง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TruzherQru

ทำไมบทนี้ใช้ พวกเขา แทนที่จะใช้ พวกเธอ?

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bomb799154

000

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/bomb799154

00

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/bomb799154

00

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/bomb799154

00

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mr.Nissorn

มั่วมาก

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Paytong7

น่าจะใช้พวกเธอป่าวววว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย