Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She will wear the pink skirt."

แปลว่า:เธอจะสวมกระโปรงสีชมพูตัวนี้

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Boslikeyea

ผมผิดตรงไหนครับ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา