"She will wear the pink skirt."

แปลว่า:เธอจะสวมกระโปรงสีชมพูตัวนี้

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Boslikeyea

ผมผิดตรงไหนครับ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย