Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My friend plays the violin at church."

Dịch:Bạn tôi chơi vĩ cầm ở nhà thờ.

0
4 tháng trước

0 Nhận xét