"My friend plays the violin at church."

Dịch:Bạn tôi chơi vĩ cầm ở nhà thờ.

7 tháng trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.