"Her brother goes to school by bus."

แปลว่า:นั่งรถเมล์ไปโรงเรียน

March 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/VorapholCh

แล้ว Her brother ล่ะครับ


https://www.duolingo.com/profile/WanpenPana1

แย่จังคำตอบยังไม่ถูกต้อง!!!?? แย่จังคุณเฉลยผิดเยอะมากๆๆๆๆๆ เฮ้อ!!!!


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

Her brother ถ้าไม่ใช้เอามาทำไม?


https://www.duolingo.com/profile/Susheewa

ประธานหายนะคะข้อนี้


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

Her brother ใส่มาทำไมถ้าไม่แปล


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เราเรียนการแปลประโยคที่ให้มาถ้าไม่ต้องการให้แปลทั้งประโยคควรมีการบอกให้รู้ไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครเขาทำแบบนี้ กรุณาปรับปรุงการทำงานด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Ex0A4

น่าจะแปลไม่ครบนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/YEhc10

มั่วจริงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย