"We walked recently."

แปลว่า:พวกเราได้เดินเมื่อเร็วๆนี้

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KilczWrp

พวกเราเพิ่งเดิน ใช้ได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ไม่น่าจะแปล ได้ แบบนั้น นะครับ recently แปลว่า "เมื่อเร็วๆนี้" อยู่แล้ว ครับ ถ้า "เพิ่ง" น่าจะ ใช้ "just" ครับ อาจเป็น We just walked

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย