"My dad has a bar."

แปลว่า:พ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Somnarongk

พ่อของฉันมีบาร์หนึ่งแห่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย