"How do you develop?"

แปลว่า:คุณพัฒนายังไง

March 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ยังไง ควรเปลี่ยนใช้คำว่า อย่างไร น่ะ จะเหมาะสมกว่า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

คุณพัฒนาอย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย