"How do you develop?"

แปลว่า:คุณพัฒนายังไง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11

ยังไง ควรเปลี่ยนใช้คำว่า อย่างไร น่ะ จะเหมาะสมกว่า

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย