"He is an agent."

แปลว่า:เขาคือตัวแทน

March 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ArtSakkasem

เขาคือนายหน้า...(ไม่ได้หรอ)

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย