"My dad drank beer on Thursday."

แปลว่า:พ่อของฉันดื่มเบียร์เมื่อวันพฤหัสบดี

March 20, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/mondaybit

พ่อของฉันดื่มเบียร์ในวันพฤหัสบดี


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

สับสนไปหมดแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/brina.spel

สรุปจะมีคำว่า "ได้" หรือไม่มีคำว่า"ได้" นำหน้ากริยาคะ


https://www.duolingo.com/profile/Taniaskonichi

ถ้าตามหลักภาษาในหนังสือแบบแปลคำต่อคำต้องมี "ได้"ค่ะ แต่ถ้าเป็นประโยคบทสนทนาที่พูดกันทั่วไปหรือใช้จริงในชีวิตประจำวัน เราไม่พูดกันแบบนี้ค่ะ ถ้ารูปประโยคมันบอกแล้วว่าเป็นอดีต เราจะเติม"ได้" หรือไม่เติม "ได้"ก็ไม่ถือว่าผิดเพราะรูปประโยคมันบอกแล้วว่าเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ในกรณีประโยคนี้ ถ้าแปลว่า พ่อดื่มเบียร์เมื่อวันพฤหัสบดี คนไทยจะรู้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว และภาษาไทยเราไม่พูดว่า พ่อของฉันในภาษาพูด เพราะเป็นภาษาหนังสือค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Taniaskonichi

In the Thai Language, my dad = พ่อ because when we talk about the word "พ่อ" we always mean my dad. If we talking about the other dad we will add the proper noun to make the meaning clear. We will use the word พ่อของฉัน when we compare with another dad such as whose dad is the best at work? พ่อของใครดีกว่ากัน Your dad or my dad. พ่อของเธอหรือพ่อของฉัน. I think my dad is the best at work. ฉันคิดว่าพ่อของฉันทำงานเก่งที่สุด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย