Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is a library in every city of America."

Dịch:Có một thư viện ở mỗi thành phố của nước Mỹ.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyengiavu

Ở Mỹ mỗi thành phố đều có một có thư viện

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyengiavu

Ở Mỹ mỗi thành phố đều có một có thư viện

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tamvictor

Có một thư viện ở mỗi thành phố nước Mỹ

1 tháng trước