"And when?"

แปลว่า:และเมื่อไร

March 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharida304603

เมื่อไหร่ ไม่ใข่เมื่อไร


https://www.duolingo.com/profile/Dia382060

เราตอบ and wheb ยังถูกเลยอา55555

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย