Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã giới thiệu người chủ mới."

Dịch:He has introduced the new boss.

5 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhPK

how the hell "chủ" could be "boss" here? it should be "owner".

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/-..Ryan..-

yes

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LVAnh3

"Người chủ" could be "owner", why limits it to "boss"?

1 ngày trước