"The motorcycle is yellow."

แปลว่า:รถจักรยานยนต์คันนี้สีเหลือง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/lynn831706

รถมอเตอร์ไซด์คันนี้สีเหลือง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 16
  • 65

แก้ไขด้วย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย