"He had gone home."

แปลว่า:เขาได้ไปบ้านแล้ว

March 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tanawat6

เขาได้กลับบ้านไปแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย