"We stayed there last year."

แปลว่า:พวกเราได้พักที่นั่นปีที่แล้ว

March 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dortso

ปีที่แล้วพวกเราได้พักอยู่ที่นั้น


https://www.duolingo.com/profile/ThanupongK1

สรุปแปลว่าอะไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย