"They eat."

แปลว่า:พวกเขากิน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pattanakit2

We/they/you = ไม่ต้องเติม s

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

I ด้วย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

นามพหูพจน์ด้วยเช่น dogs, cats, dog and cat

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/5UVW4

ไม่มีนอหนู

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jX0y5

พวกเรากิน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jX0y5

พวกเขากิน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย