"They eat."

แปลว่า:พวกเขากิน

March 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

กูใด้ยินเสียงตัวS


https://www.duolingo.com/profile/pattanakit2

We/they/you = ไม่ต้องเติม s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย