"Who drinks milk?"

แปลว่า:ใครดื่มนม

March 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/meemee-05

ตอบถูกแล้วทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/azniamo

ชอบที่เสียงกระเส่าตรง "มิลค์"


https://www.duolingo.com/profile/0Axi10

ทำไม่ยังไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย