"She drinks coffee."

แปลว่า:เธอดื่มกาแฟ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SherlockEn1

ทำไมไม่มีสระอา T_T

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Panatda-am

ถูกแล้วค่ะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JasmineJae2

มีค่ะคุณพี่

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย