"There is a bus stop in front of the hotel."

แปลว่า:มีป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้

March 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/itthipong

ไม่ต้องลงต้องเล่นมันแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย