Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"There is a bus stop in front of the hotel."

แปลว่า:มีป้ายรถเมล์ป้ายหนึ่งอยู่ข้างหน้าโรงแรมนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/itthipong

ไม่ต้องลงต้องเล่นมันแล้ว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา