"The shirts are red."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตเป็นสีแดง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/xlUy1

บางประโยค 'เป็นสี' ถูก บางประโยคผิด งงมาก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HloI19

ยังไงนี่คำตอบ งง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย