"I have a land line."

แปลว่า:ฉันมีโทรศัพท์บ้านเครื่องหนึ่ง

April 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ฉันมีสายที่ดิน land line แปลว่าไร สายที่ดิน ส่วน landline คือโทรศัพท์บ้าน


https://www.duolingo.com/profile/sasichanun

ขอโทษนะค่ะ แปลผิดไม๊ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

ถึงจะงงๆ แต่ก็คงจะตามนั้นล่ะนะ


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

รู้ว่าเขาหลอกก็เต็มใจให้หลอก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย