"From his point of view he would have had all the reasons."

Dịch:Từ quan điểm của anh ấy, anh ấy đáng lẽ đã có tất cả các lý do rồi.

April 6, 2018

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Vu1410

From his point of view From my point of view From their point of view From her point of view From your point of view

April 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/mothaiba4

''mọi lý do'' không được mà phải dùng '' tất cả lý do'' :)

April 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/csn153217

Point of view: điểm của quan sát = quan điểm. English is easy

May 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/vothutruoc

Từ quan điểm của mình, anh ấy đáng lẽ đã có tất cả lý do.

May 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/atmt17

"Từ quan điểm của anh ấy, anh ấy đáng lẽ đã có mọi lý do rồi" ==> và kết quả là sai? Vui ghê

May 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/EthanNguyn

Từ góc nhìn cũng đc mà ad

October 6, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.