"The dresses and the apple are red."

แปลว่า:กระโปรงและแอปเปิ้ลมีสีแดง

April 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/xlUy1

Dress ทำไมแปลว่ากระโปรง??


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

ต้องแก้ไข ครับ คือ จะสอนใน นี้ ว่า dress แปลว่า ชุดกระโปรงมาตลอด แต่ ข้อนี้ ใช้แค่ว่ากระโปรง นะครับ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

Dress = ชุดกระโปรง


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Dress แปลว่า ชุดกระโปรง ทำไมเฉลยว่า กระโปรง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย