"She eats an apple."

แปลว่า:เธอกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/firsty15

ไม่มี ป ปลา ให้อ่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Taran531315

มีลูกหนึ่งด้วย WTF

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย