Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He explained the problem in details."

Dịch:Anh ấy đã giải thích vấn đề một cách chi tiết.

5 tháng trước

0 Nhận xét