"He explained the problem in details."

Dịch:Anh ấy đã giải thích vấn đề một cách chi tiết.

7 tháng trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.