Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It kept on raining for a week."

Dịch:Trời đã tiếp tục mưa trong một tuần.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongNgoc10585

Trời đã tiếp tục mưa trong 1 tuần sao lại báo sai ta

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhnggLong

Đề nghị sửa chữa lại đi

3 tháng trước