"The expression"

แปลว่า:สํานวน

April 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DE2F4

ถูกแล้ว แต่ขึ้นผิด แก้ไขด่วนๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/PhennyKham

พิมพ์ถูก แต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/MareearrSu

ใช่คะงงแล้วก็ข้ามไม่ได้ด้วยคะ


https://www.duolingo.com/profile/LieghYoung

แก้ไขด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/patt841543

ตอบว่า "การแสดงออก"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย