"We read the newspaper."

แปลว่า:พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

April 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/T5zt4

เขียนถูกแล้วแต่บอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/EvieKanoon

เราเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Font912308

ฉบับนี้/ กับ ฉบับหนึ่งx =.,=


https://www.duolingo.com/profile/Aemorn2

ก็เขียนถูกแล้วยังผิดอีก


https://www.duolingo.com/profile/thitinunka

เมิงจะพูดเร็วไปไหน


https://www.duolingo.com/profile/varis758043

ช้าแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/priow1

ทำไมพิมถูกแล้วบอกผิดเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย