Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều đó thậm chí là có thể rằng họ đã nắm quyền lực sau đó."

Dịch:It is even possible that they have been in power after that.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lipxitutvl10

It is even possible that they have been in power after that

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/lipxitutvl10

It is event possible that they have been in power after that

5 tháng trước