"He eats what?"

แปลว่า:เขากินอะไร

April 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/santi716758

What does he eat?


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

He eats what? เหมือนเป็นการย้อนถามว่า เขากินอะไรนะ มากกว่าที่จะถามว่า เขากินอะไร ถ้าจะถามว่า เขากินอะไร ควรจะถามว่า What does he eat?


https://www.duolingo.com/profile/SudawanCha

What does he eats?


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

"What does he eat?" "He eats." "He does eat." "Eat" isn't conjugated with the helping verb "does."


https://www.duolingo.com/profile/TweetypPim

Wh+ is/am/are+ obj


https://www.duolingo.com/profile/PornthipPu

เขาทานอะไร ก็น่าจะถูกนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย