"Her mother is bilingual."

แปลว่า:แม่ของเธอพูดได้สองภาษา

April 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pompam130556

ทำไมมันผิด T^T

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย