"Thebreakfast"

แปลว่า:ข้าวเช้า

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/thanit7

อาหารเช้า ได้ไหมYou

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Suthiphong

อาหารเช้า

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย