"We would have written the piece last year."

แปลว่า:ฉันคงจะได้เขียนงานนั้นปีก่อน

April 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ประโยคภาษาอังกฤษผิดนะจ๊ะ We would have เราคงจะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย