"Wewouldhavewrittenthepiecelastyear."

แปลว่า:ฉันคงจะได้เขียนงานนั้นปีก่อน

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 14
  • 10
  • 7
  • 5
  • 3
  • 3
  • 518

ประโยคภาษาอังกฤษผิดนะจ๊ะ We would have เราคงจะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย