"The shoe is red."

แปลว่า:รองเท้าเป็นสีแดง

April 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

Shoe ควรเติม s เป็น shoes


https://www.duolingo.com/profile/SamingP.Pu

ตกลง Shoe กูต้องมี S หรือไม่มี แล้วจะรู้ได้ไงแม่งมีกี่ข้าง !!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย