"The shoe is red."

แปลว่า:รองเท้าเป็นสีแดง

April 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

Shoe ควรเติม s เป็น shoes

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย