"Chúng tôi là mười một người."

Dịch:We are eleven people.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jeremy365547

11 người thì phải là peoples chứ ?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamThuaThua

Bản thân people đã là số nhiều rồi bạn, nếu bạn muốn có "s" thì đó là persons

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.