Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/HunyMixu

20 Bức ảnh tuyệt vời từ không gian bên ngoài

As humans have begun to explore the mysteries of outer space, both by sending unmanned probes and physically traveling beyond the Earth’s atmosphere, a vast number of amazing pictures have been collected. Often photographs of outer space are recorded for the purposes of science, but are also often breathtakingly beautiful images revealing the wonders of the universe. This post brings together 20 of the most astounding pictures of space ever created.

Khi con người bắt đầu khám phá những bí ẩn của không gian bên ngoài, cả bằng cách gửi vệ tinh không người lái và các chuyến du hành vật lý ra ngoài bầu khí quyển của Trái Đất, một lượng lớn các hình ảnh tuyệt vời đã được thu thập. Thường thì các bức ảnh không gian bên ngoài được ghi lại cho các mục đích khoa học, nhưng cũng thường là những hình ảnh đẹp ngoạn mục tiết lộ những kỳ quan của vũ trụ. Bài đăng này tập hợp 20 hình ảnh không gian đáng kinh ngạc nhất từng được tạo ra.

1. Planet Earth / Hành tinh Trái Đất

This beautiful image was originally dubbed ‘The Blue Marble’ by the astronauts aboard the Apollo 17 spacecraft who took it, since at the time, with the sun behind them and the whole of the visible planet illuminated, the Earth took on the appearance of a giant glass marble. The photograph captures Africa and Antarctica in the southern hemisphere, captured by a crewmember on December 7th, 1972.

Bức ảnh tuyệt đẹp này ban đầu được đặt tên là 'Hòn Bi Ve Xanh' bởi các phi hành gia trên tàu vũ trụ Apollo 17 - những người đã chụp nó, vì lúc đó, mặt trời đang ở phía sau họ và toàn bộ hành tinh nhìn thấy được chiếu sáng, Trái Đất được chụp có hình dáng như hòn bi ve thủy tinh khổng lồ. Bức ảnh chụp châu Phi và Nam Cực ở Nam bán cầu, được chụp bởi một phi hành viên vào ngày 7 tháng 12 năm 1972.

2. Orion Nebula / Tinh vân Lạp Hộ

Ever since human beings turned their attention to the heavens they have been aware of the Orion Nebula, a celestial feature situated at the south of Orion’s Belt that is visible to the naked eye. The ancient Mayan culture of Central America had a folk tale that explained this smudgy star-filled part of the night sky. The Hubble Space Telescope captured this wonderful image of the nebula in 2006, offering humanity the most detailed glimpse of Orion yet.

Kể từ khi con người chuyển sự chú ý của họ đến các tầng trời, họ đã nhận biết được Tinh vân Lạp Hộ, một thiên thể nằm ở phía nam Đai lưng Lạp Hộ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nền văn hóa cổ xưa của người Maya ở Trung Mỹ có một câu chuyện dân gian giải thích phần đầy sao lấp lánh của bầu trời đêm này. Kính viễn vọng Không gian Hubble đã chụp được bức ảnh tuyệt vời này của tinh vân vào năm 2006, mang lại cho nhân loại cái nhìn chi tiết nhất về Lạp Hộ.

3. Saturn Eclipse / Nhật thực sao Thổ

On September 15th 2006, NASA’s Cassini orbiter drifted into the shadow of Saturn, and spent 12 hours photographing the planet and its rings shielded from the sun. In total 165 photographs were combined into a mosaic to create this amazing image of Saturn eclipsing our solar system’s central star.

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, quỹ đạo Cassini của NASA đã trôi dạt vào phần tối của Sao Thổ, và dành 12 giờ chụp ảnh hành tinh và các vành đai của nó được che chắn từ mặt trời. Trong tổng số 165 bức ảnh được kết hợp thành một bức tranh ghép để tạo ra bức ảnh tuyệt vời này của Sao Thổ đã che khuất ngôi sao trung tâm của hệ mặt trời chúng ta.

4. Eskimo Nebula / Tinh vân Eskimo

British astronomer William Herschel discovered this nebula in 1787, and it was subsequently named the Eskimo Nebula since its unusual double-shell formation resembles a person’s face inside the padded hood of a winter jacket. The star at the centre is similar to our own Sun, and the strange orange streaks seen in the outer part of the formation stretch for a light-year in all directions.

Nhà thiên văn học người Anh William Herschel đã khám phá ra tinh vân này vào năm 1787, và sau đó nó được đặt tên là Tinh vân Eskimo vì cấu trúc vỏ kép bất thường của nó giống khuôn mặt của một người bên trong chiếc mũ trùm đầu của áo khoác mùa đông. Ngôi sao ở trung tâm cũng giống như Mặt Trời của chúng ta, và những vệt màu cam kỳ lạ được nhìn thấy ở phần bên ngoài của cấu trúc kéo dài trong một năm ánh sáng theo mọi hướng.

5. Valles Marineris, Mars / Vực Valles Marineris, Sao Hỏa

This image, a collaged mosaic of 102 photographs taken by the Viking 1 Orbiter in 1980, shows Mars and the vast Valles Marineris that cut a deep gash through the planet’s equator. The system of canyons is 4,000 kilometres in length, 200 kilometres wide, 8 kilometres deep at its lowest points, and as such is the biggest known canyon in the solar system

Bức ảnh này, một bức tranh ghép của 102 tấm ảnh do tàu Viking 1 Orbiter chụp năm 1980, cho thấy sao Hỏa và vực Valles Marineris khổng lồ đã cắt một vết đứt sâu xuyên qua đường xích đạo của hành tinh. Hệ thống các hẻm núi dài 4.000 km, rộng 200 km, sâu 8 km ở các điểm thấp nhất, và như vậy nó là hẻm núi nổi tiếng nhất trong hệ mặt trời

6. The Night Lights of Europe / Ánh đèn ban đêm ở Châu Âu

This fascinating image shows the twinkling lights of Europe, North Africa, the Middle East and Western Asia. The density of light reflects the level of urbanisation, with the seaboards and industrial cities of Western Europe particularly brightly illuminated, while large tracts of Africa and the barren lands of northern Russia are shrouded in darkness.

Hình ảnh hấp dẫn này cho thấy những ánh đèn lấp lánh của châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông và Tây Á. Mật độ ánh sáng phản ánh mức độ đô thị hóa, với vùng ven biển và các thành phố công nghiệp của Tây Âu đặc biệt được chiếu sáng rực rỡ, trong khi các vùng đất rộng lớn của châu Phi và các vùng đất cằn cỗi ở miền bắc nước Nga bị bao trùm trong bóng tối.

7. Milky Way / Dải Ngân Hà

This fabulous image from NASA shows the stars that swirl at the centre of our home galaxy, the Milky Way. Clouds of dust normally block the view from Earth to the galaxy’s centre, but by using an infra red camera the photographer was able to reveal parts of the spectrum that are usually invisible.

Bức ảnh phi thường này từ NASA cho thấy những ngôi sao xoay quanh trung tâm thiên hà của chúng ta, dải Ngân Hà. Những đám mây bụi thường chắn tầm nhìn từ Trái Đất đến trung tâm thiên hà, nhưng bằng cách sử dụng một máy ảnh hồng ngoại, nhiếp ảnh gia có thể khám phá các phần của quang phổ thường không nhìn thấy được.

8. Sombrero Galaxy / Thiên hà Sombrero

Galaxy M104 has the rather more attractive alternate name of the Sombrero Galaxy, due to its distinctive shape reminiscent of Mexican headwear. The galaxy’s bright nucleus, bulge of central light and dark ring of dust lend it this unusual shape. In the 1990s scientists discovered that a super massive black hole is located at the centre of this formation.

Thiên hà M104 có tên thay thế khá hấp dẫn hơn là thiên hà Sombrero, do hình dạng đặc biệt gợi nhớ đến mũ vành của người Mexico. Hạt nhân sáng chói của thiên hà, phần phồng lên của ánh sáng trung tâm và vòng bụi tối khiến cho nó có hình dạng bất thường này. Trong những năm 1990, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một lỗ đen siêu khổng lồ nằm ở trung tâm của cấu trúc này.

9. Helix Nebula / Tinh vân Xoắn Ốc

The Helix Nebula is a large planetary formation in the constellation of Aquarius, and at about 700light-years away is one of the closest nebulae to the Earth. In the recent years the nebula has been given the nickname of ‘The Eye of God’, because of it’s characteristic optical shape.

Tinh vân Xoắn Ốc là một tinh vân hành tinh lớn trong chòm sao Bảo Bình, và cách khoảng 700 năm ánh sáng, là một trong những tinh vân gần nhất Trái đất. Trong những năm gần đây, tinh vân đã được đặt biệt danh là "Con mắt của Chúa", vì đó là hình dạng quang học đặc trưng của nó.

10. Nebula Ring / Tinh vân Chiếc Nhẫn

This is the glowing spherical shell and central star of the Ring Nebula, a prominent deep space object in the night sky, situated in the northern constellation of Lyra, 2,300 light-years from the Earth.

Đây là vỏ hình cầu phát sáng và ngôi sao trung tâm của Tinh vân Chiếc nhẫn, một vật thể không gian rất nổi bật trên bầu trời đêm, nằm ở chòm sao Lyra phía bắc, cách Trái Đất 2.300 năm ánh sáng.

11. Carina Nebula / Tinh vân Carina

These ethereal clouds of matter are found in the Carina Nebula, a bright formation that envelops several clusters of stars. Although it is one of the largest and brightest nebulae in the night sky, it is far less well known and observed than more famous formations such as Orion due to its position deep in the Southern Hemisphere. The Carina Nebula is located in part of our own galaxy, approximately 6,500 to 10,000 light-years from the Earth.

Những đám mây bồng bềnh của vật chất này được tìm thấy trong Tinh vân Carina, một cấu trúc sáng bao bọc một vài cụm sao. Mặc dù nó là một trong những tinh vân lớn nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm, nó lại ít được biết đến và quan sát hơn các cấu trúc nổi tiếng khác như Lạp Hộ do vị trí của nó nằm sâu ở Nam bán cầu. Tinh vân Carina nằm trong một phần của thiên hà chúng ta, cách Trái Đất khoảng 6.500 đến 10.000 năm ánh sáng.

12. Pillars of Creation / Những Trụ Cột của Tạo Hóa

This image, entitled ‘The Pillars of Creation’ is one of the most famous photographs taken by the Hubble Telescope, and shows vast interstellar clouds. The picture captures a portion of the Eagle Nebula, and what we are seeing is actually the creation of new stars in this ‘young’ nebula.

Bức ảnh này, được đặt tựa đề là 'Những Trụ Cột của Tạo Hóa' là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất được chụp bởi Kính viễn vọng Hubble và cho thấy những đám mây liên sao khổng lồ. Bức ảnh chụp một phần của Tinh vân Đại Bàng và những gì chúng ta đang thấy thực ra là sự tạo thành các ngôi sao mới trong tinh vân 'trẻ' này.

13. Kepler’s Supernova Remnant / Tàn dư siêu tân tinh Kepler

This false colour image shows the remnant of Kelper’s Supernova, the structure remaining after the cataclysmic explosion of a star. The supernova is named after Johannes Kepler who observed the star’s explosion in October 1604, which at the time was brighter than any other star or planet in the sky.

Bức ảnh màu giả lập này cho thấy phần còn lại của siêu tân tinh Kelper, cấu trúc còn lại sau vụ nổ cực lớn của một ngôi sao. Siêu tân tinh được đặt theo tên của Johannes Kepler, người đã quan sát vụ nổ sao vào tháng 10 năm 1604, lúc đó nó sáng hơn bất kỳ ngôi sao hay hành tinh nào khác trên bầu trời.

14. Butterfly Nebula / Tinh vân Cánh Bướm

This mind-blowing photograph, taken from the Hubble Telescope, shows the death throes of a star, exploding with two gargantuan lobes of hot gas and debris. The dying star would have once have been fives times the size of our Sun, and the resulting explosion has created one of the hottest places in the galaxy at just under 20,000 degrees Celsius.

Bức ảnh đầy ngạc nhiên này, được lấy từ Kính viễn vọng Hubble, cho thấy cái chết thảm khốc của một ngôi sao, nó nổ tung với hai thùy khí nóng và mảnh vụn khổng lồ. Ngôi sao sắp chết sẽ có kích thước bằng năm lần Mặt trời của chúng ta, và kết quả vụ nổ đã tạo ra một trong những nơi nóng nhất trong thiên hà ở mức dưới 20.000 độ C.

15. Pale Blue Dot / Đốm Xanh Mờ

On first impressions this image may look fairly indistinct, but in reality it is perhaps one of the most important photographs ever taken. The tiny blue-white dot, halfway down the brown streak on the right is actually our home planet, the Earth, floating in the dark depths of space, photographed by NASA’s Voyager 1 spacecraft in 1990 from a record distance of 3.7 billion miles. Astronomer Carl Sagan requested that the picture be taken, and he subsequently reflected that ‘all of human history has happened on that tiny pixel, which is our only home.

Trong những ấn tượng đầu tiên, bức ảnh này có vẻ khá lờ mờ, nhưng thực tế nó có lẽ là một trong những bức ảnh quan trọng nhất từng được chụp. Dấu chấm màu xanh-trắng nhỏ xíu, phía nửa dưới vệt nâu ở bên phải thực sự là hành tinh quê hương của chúng ta, Trái Đất, trôi nổi trong vực thẳm đen tối của không gian, được chụp ảnh bởi tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA vào năm 1990 từ một khoảng cách kỷ lục 3,7 tỷ dặm. Nhà thiên văn học Carl Sagan yêu cầu chụp bức ảnh, và sau đó ông đã phản hồi rằng "tất cả lịch sử nhân loại đã xảy ra trên một điểm ảnh nhỏ bé, đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta."

16. Jupiter’s Great Red Spot / Vết Đỏ Lớn của Sao Mộc

Before Voyager 1 left the inner solar system and photographed the Pale Blue Dot, the spacecraft’s primary mission was to photograph Saturn, Jupiter and the two planets’ moons. This image was taken on February 25th, 1979, and shows the swirling drama of an anticyclonic storm on Jupiter’s southern hemisphere, the planet’s famous Great Red Spot.

Trước khi Voyager 1 rời hệ mặt trời bên trong và chụp được Đốm Xanh Mờ, nhiệm vụ chính của tàu vũ trụ là chụp ảnh sao Thổ, sao Mộc và các mặt trăng của hai hành tinh. Bức ảnh này được chụp vào ngày 25 tháng 2 năm 1979, và cho thấy lốc xoáy của một cơn bão xoáy nghịch trên bán cầu nam của sao Mộc, Vết Đỏ Lớn nổi tiếng của hành tinh.

17. Rings Of Saturn / Các vành đai của Sao Thổ

Voyager 1 took this image of Saturn at a distance of 5.3 million kilometres from the planet. Of all the amazing sights in our solar system, the rings of Saturn are one of the most remarkable. Composed of from nothing more than chunks of ice and particles of dust, the rings extend from 7,000 kilometres to 80,000 kilometres from the planet’s equator. While they have a massive circumference of 3,034,689 kilometres, the rings are estimated to be merely 10 metres in thickness.

Tàu Voyager 1 đã chụp bức ảnh sao Thổ này ở khoảng cách hành tinh 5,3 triệu km. Trong tất cả các điểm tham quan tuyệt vời trong hệ mặt trời chúng ta, những vành đai của Sao Thổ là một trong những điểm đáng chú ý nhất. Gồm nhiều khối băng và bụi, các vành đai mở rộng từ 7.000 km đến 80.000 km từ đường xích đạo của hành tinh. Trong khi chúng có chu vi lớn là 3.034.689 kilômét, thì các vành được ước tính chỉ dày 10 mét.

18. Aurora Borealis / Cực quang

The aurora borealis is the polar lights that beautifully illuminate the skies in the Earth’s northern regions. Their southern counterparts are called the aurora australis. These lightshows are caused by the interaction of atmospheric molecules and solar wind at the planet’s magnetic poles.

Cực quang là những ngọn đèn cực đẹp chiếu sáng bầu trời ở các khu vực phía bắc (boreal là phía bắc) của Trái Đất. Các đối tác phía nam của chúng được gọi là aurora australis ("austral" có nghĩa là “phía nam”). Những ánh đèn này là do sự tương tác của các phân tử khí quyển và gió mặt trời ở các cực từ của hành tinh.

19. Hubble Deep Field South / Vùng Sâu Hubble Nam

In the autumn of 1998, scientists trained the Hubble Space Telescope on the furthest reaches of space in the southern hemisphere. Hundreds of photographs were taken and composed into this final image, an astonishing glimpse into the universe’s past. Since light takes many, many years to reach us from distant stars, the galaxies captured in the picture are at the very early stages of the universe’s evolution.

Vào mùa thu năm 1998, các nhà khoa học đã điều khiển Kính viễn vọng Không gian Hubble ở khoảng cách xa nhất của không gian ở bán cầu nam. Hàng trăm bức ảnh được chụp và được ghép thành bức ảnh cuối cùng này, một cái nhìn đáng kinh ngạc về quá khứ của vũ trụ. Vì ánh sáng mất nhiều, nhiều năm để tiếp cận chúng ta từ các ngôi sao xa xôi, nên các thiên hà được chụp trong bức tranh đang ở giai đoạn đầu của quá trình tiến hóa vũ trụ.

20. Microwave Milky Way / Sóng vi ba của dải Ngân Hà

This amazing false-colour, all-sky view shows the Milky Way from the Earth’s side-on perspective. The picture was constructed with data recorded by the Planck spacecraft over the period of one year, and represents the microwave activity of the galaxy. The bright central strip contains formations that are hundreds or thousands of light-years distant from the Earth. The darker patches are an awesome 13.7 billion light-years away, and contain the ‘echo’ of the Big Bang. This picture and all of the images in this list represent some of humanity’s greatest achievements, and have helped develop our understanding of the universe, and or place within it.

Màu sắc giả lập tuyệt vời này, toàn cảnh bầu trời cho thấy dải Ngân Hà từ góc nhìn của Trái Đất. Hình ảnh được xây dựng với dữ liệu được ghi lại bởi tàu vũ trụ Planck trong khoảng thời gian một năm, và đại diện cho hoạt động sóng vi ba của thiên hà. Dải trung tâm sáng có chứa các cấu trúc cách Trái Đất hàng trăm hoặc hàng nghìn năm ánh sáng. Các mảng tối hơn là 13,7 tỷ năm ánh sáng, và chứa 'echo' của Vụ nổ Big Bang. Bức ảnh này và tất cả các bức ảnh trong danh sách này đại diện cho một số thành tựu lớn nhất của nhân loại, và đã giúp phát triển sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, hoặc noi bên trong đó.


• Source

Tổng hợp và biên dịch bởi : Châu Lê

• Cuối cùng cũng xong,bài thế mà mất 30' lận ,member mới nên có sai sót mong mọi người giúp đỡ :)

• Bài này nếu có người đăng trước thì cứ coi như đăng lại đi :)

Thanks

For

Watching

#HunyMixu
1
3 tháng trước

33 Nhận xét