"Three women read three books."

แปลว่า:ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Manirin

อ่านถูกแต่ทำไมบอกผิดค่ะ?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TanapornKa

อ่านถูกแต่ทำไมผิดอ่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/BELL107908

ใช่

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ivy640097

Three women read three books.ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม..ตอบถูก..ทำไมว่าตอบผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย