"Three women read three books."

แปลว่า:ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม

April 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Manirin

อ่านถูกแต่ทำไมบอกผิดค่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/TanapornKa

อ่านถูกแต่ทำไมผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ivy640097

Three women read three books.ผู้หญิงสามคนอ่านหนังสือสามเล่ม..ตอบถูก..ทำไมว่าตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/chomphu5

ตอบถูกทำบอกว่าผิด???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย