"You are not men."

แปลว่า:พวกคุณไม่ได้เป็นผู้ชาย

April 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rufP10

พวกคุณ?


https://www.duolingo.com/profile/ChawikaRer

พวกคุณ???what


https://www.duolingo.com/profile/Angs936830

คุณไม่ใช่ผู้ชาย


https://www.duolingo.com/profile/Vtvr13

ว้อทเดอะแฮ๊ก


https://www.duolingo.com/profile/PaponAmorn

พวก ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Mind525407

You แปลได้ทั้งคุณและพวกคุณ ตอบคุณก็ไม่น่าผิดนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย