"Youarenotmen."

แปลว่า:พวกคุณไม่ได้เป็นผู้ชาย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/rufP10

พวกคุณ?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChawikaRer

พวกคุณ???what

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Angs936830

คุณไม่ใช่ผู้ชาย

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Vtvr13

ว้อทเดอะแฮ๊ก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PaponAmorn

พวก ยังไง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย