"Weeatandwedrink."

แปลว่า:พวกเรากินและพวกเราดื่ม

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/num447228

คือเวลาตรวจมันตรงกับของเราพอเราตอบเหมือนของเขาเเปะเขาตรวจให้เราผิด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/q76Q8

ใช่...เวลาเฉลยอ่ะตอบตรงกันเปะๆเเต่ตรวจมันขึ้นผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย