Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Cat_Pusheen

Sự thật về động vật không ai nói cho chúng ta biết trong lớp sinh học

If biology teachers told their students about these animals and their crazy habits, no one would ever skip class again.

Nếu giáo viên môn sinh nói với học trò của họ về những con vật này và thói quen điên rồ của chúng, thì sẽ không ai có thể bỏ qua lớp học một lần nữa đâu.

Bright Side gathered nine unbelievable facts about the animal world that would stun even scientists. After reading about these animals, you’ll realize how diverse and amazing they really are.

Bright Side đã tập hợp chín sự thật khó tin về thế giới động vật mà sẽ làm ngạc nhiên ngay cả các với những nhà khoa học. Sau khi đọc về những con vật này, bạn sẽ nhận ra sự đa dạng và tuyệt vời của chúng.

9. Sparrowhawks set grass on fire to force rodents out of their holes. / Những con chim bồ cắt (cắt hỏa mai) làm cỏ cháy để buộc các con vật gặm nhấm ra khỏi lỗ của chúng.

Believe it or not, some birds may be responsible for spreading wildfires. In Australia, zoologists have witnessed sparrowhawks and other birds of prey carrying burning sticks in their talons and throwing them onto dry grass. Doing this causes grass fires, forcing their prey to come out of hiding.

Tin hay không tùy bạn, một số loài chim có thể là nguyên nhân phát tán cháy rừng. Tại Úc, các nhà động vật học đã chứng kiến loài chim bồ cắt và các loài chim săn mồi khác quắp những que củi đang cháy trong móng và ném chúng lên cỏ khô. Việc làm này khiến cỏ cháy, buộc con mồi của chúng phải ra khỏi chỗ trốn.

8. A frog that completely freezes itself. / Một con ếch tự đóng băng toàn bộ cơ thể.

The Alaskan Wood Frog literally freezes for six to seven months at a time. When the frost comes and covers the frog’s body with ice, its lungs and heart stop working and its blood stops circulating. The frog has a cryoprotectant mechanism, reducing the freezing point of the blood and other biological fluids that help it survive during such freezing. As soon as the spring comes, the frog wakes up again and continues to thrive.

Ếch gỗ Alaska có lúc quả thật đóng băng được trong sáu đến bảy tháng. Khi sương đến và bao phủ lên cơ thể ếch bằng băng, phổi và tim nó ngừng hoạt động và máu của nó ngừng lưu thông. Con ếch có một cơ chế bảo vệ lạnh, làm giảm điểm đông của máu và các chất lỏng sinh học khác giúp nó sống sót trong quá trình đóng băng như vậy. Ngay sau khi mùa xuân đến, con ếch lại thức dậy và tiếp tục hoạt động.

7. A fish that creates a perfectly geometrical nest. / Một con cá tạo ra một tổ hình học hoàn hảo.

These mysterious geometric patterns on the Pacific Ocean’s floor are the work of the white-spotted puffer. These beautiful patterns are meant to collect fine sand particles from streams of water, helping the white-spotted puffer to survive in the ocean’s environment.

Những mô hình hình học bí ẩn trên đáy biển Thái Bình Dương là công trình của loài cá nóc đốm trắng. Các mô hình tuyệt đẹp này được làm bằng cách dồn các hạt cát mịn từ các dòng nước, giúp cho cá nóc đốm trắng tồn tại được trong môi trường đại dương.

6. Zebras’ stripes don’t serve as camouflage. / Sọc của ngựa vằn không dùng để ngụy trang.

Much to their dismay, scientists found out that zebras’ black and white stripes aren’t used for camouflage, but instead serve as a tool to fight off tsetse flies and horseflies. The narrow stripes on zebras’ bodies are unattractive to insects because the light waves that reflect off the animals’ skin.

Phần lớn sự thất vọng của họ là các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng các sọc đen trắng của ngựa vằn không được sử dụng để ngụy trang, mà thay vào đó là công cụ chống lại loài ruồi xê xê châu Phi và ruồi trâu. Các sọc hẹp trên cơ thể ngựa vằn không hấp dẫn đối với côn trùng vì sóng ánh sáng phản chiếu làn da của con vật.

5. Alcohol helps fish survive severe winters. / Rượu giúp cá sống sót trong mùa đông khắc nghiệt.

When goldfish feel frost coming on, their bodies produce ethanol. Special proteins in the fish turn lactic acid into alcohol. The high ethanol concentration keeps the fish’s thin cell membranes from bursting even when frozen in ice waiting to thaw.

Khi cá vàng cảm thấy sương giá xuất hiện, cơ thể chúng sinh ra ethanol. Các protein đặc biệt trong cá biến axit lactic thành rượu. Nồng độ ethanol cao giữ cho màng tế bào mỏng của cá không bị vỡ ngay cả khi bị đóng băng trong băng khi chờ đợi băng tan.

4. A huge shark that won’t bite you. / Một con cá mập lớn sẽ không cắn bạn.

This basking shark is the second largest fish after the whale shark. While the basking shark and the whale shark look as if they could swallow large fish or even a human being, they’re actually not dangerous because they only eat plankton.

Loài cá nhám phơi nắng này là loài cá lớn thứ hai sau cá mập voi. Trong khi cá nhám phơi nắng và cá mập voi trông như thể chúng có thể nuốt cá lớn hay thậm chí là một con người, nhưng chúng thực sự không nguy hiểm vì chúng chỉ ăn sinh vật phù du thôi.

3. Komodo dragons are very weak. / Rồng Komodo rất yếu đuối.

Despite their menacing look and the fact that they’re the largest lizard on the planet, the Komodo dragon actually has a bite weaker than a house cat’s. And if this raptor wants to bite someone, it’s likely to damage its own jaw or skull. However, this giant wuss of a dragon is still dangerous since it hunts with the help of its poisonous saliva.

Mặc dù cái nhìn đầy tính đe dọa của chúng và thực tế rằng chúng là loài thằn lằn lớn nhất trên hành tinh, rồng Komodo thực sự có vết cắn còn yếu hơn một con mèo nhà. Và nếu loài ăn thịt này muốn cắn ai đó, nó có thể làm hỏng hàm hoặc sọ của chính nó. Tuy nhiên, điểm yếu lớn của loài rồng này vẫn còn nguy hiểm đấy vì nó săn mồi với sự hỗ trợ của nước bọt có độc.

2. The King of the herrings is an incredibly long fish./ Vua của cá trích là một con cá vô cùng dài.

This sea monster was caught several years ago near Santa Catalina Island. The incredible fish is referred to as the King of the herrings or the ribbonfish, measuring at a whopping 5.5 meters (18 ft). It’s worth noting that the giant fish is in the Guinness World Records as the longest living bony fish. The biggest fish reached a record length of 11 meters (36 ft).

Con quái vật biển này đã bị bắt cách đây vài năm gần Đảo Santa Catalina. Con cá đặc biệt được gọi là Vua của cá trích hay cá ruy băng, số đo ở con số khổng lồ là 5,5 mét (18 ft). Điều đáng chú ý là con cá khổng lồ nằm trong sách kỷ lục Guinness này là loài cá xương sống lâu nhất. Con cá lớn nhất đạt chiều dài kỷ lục 11 mét (36 ft).

1. A koala’s fingerprints are almost identical to a human being’s. / Dấu vân tay của gấu koala gần như giống hệt con người.

Australian researchers found out that koalas have the same fingerprints as humans. The prints are so similar that even experts have trouble telling the fingerprints apart— they’re as alike as two peas under a microscope!

Các nhà nghiên cứu Úc đã phát hiện ra rằng các con gấu koala có dấu vân tay giống như con người. Các bản in rất giống nhau, thậm chí các chuyên gia cũng gặp khó khăn khi phân biệt dấu vân tay - chúng giống như hai hạt nước dưới kính hiển vi vậy.

3
3 tháng trước
2

31 Nhận xét