"It is an object."

แปลว่า:มันคือวัตถุหนึ่งอัน

May 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/qNhD8

ไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย