"I lost my identity."

แปลว่า:ผมสูญเสียความเป็นตัวตนของผม

May 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PhennyKham

พิมพ์ตามแล้วแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย