"You give too much importance to what he says."

แปลว่า:คุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดมากเกินไป

May 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aRox18

คุณให้ความสำคัญมากเกินไปกับสิ่งที่เขาพูด

It is wrong.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย