"Yougivetoomuchimportancetowhathesays."

แปลว่า:คุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดมากเกินไป

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aRox18

คุณให้ความสำคัญมากเกินไปกับสิ่งที่เขาพูด

It is wrong.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย