"She is afraid of having to leave."

Dịch:Cô ấy sợ phải rời đi.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vando37

Hại thay sợ được không

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhtonLe

Cô ấy phải dời đi mới đúng chính tả. Rời: rời rạc, rời rã, .... trạng từ. Dời: dời đi, di dời,... động từ di chuyển

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.