"That is necessary."

Dịch:Điều đó là cần thiết.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuangND17

Đó là điều cần thiết. Sao lại sai

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.