Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is necessary."

Dịch:Điều đó là cần thiết.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenDinh632704

Đó là điều cần thiết. Sao lại sai

3 tháng trước