"He is here again."

แปลว่า:เขาอยู่ที่นี่อีกแล้ว

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nok75119

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ให้ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย