"I think they have opened the door."

Dịch:Tôi nghĩ rằng họ đã mở cửa.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Câu có hai mệnh đề: 1. "I think" ở thì Simple Present, và 2. "they have opened the door" ở thì Present Perfect. So với mệnh đề "I think" thì mệnh đề thứ hai ở thì Present Perfect chỉ một hành động đã xảy ra rồi ra so với mệnh đề 1. Để chỉ ý niệm hoàn thành, câu tiếng Việt cần phải thêm từ "RÔI" mới lọn nghĩa. Đề nghị xem lại và sửa đổi cho chính xác.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Mệnh đề chính "I think" (Simple Present); mệnh đề phụ "they have opened the door" (Present Perfect) chỉ một hành động đã diễn ra rồi và còn đúng khi đối chiếu với mệnh để chính. Vì lý do này mà mệnh đề phụ trong câu tiếng Việt cần phải thêm từ "RỒI" ở cuối câu thì mới chính xác. Đề nghị xem lại và sửa đổi.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/xaeeQRRb

Đã đề cập đến cách dịch thì Present Perfect sao cho đúng với ngữ pháp rồi. Thiết tưởng không cần lập lại làm gì.

8 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.