"Pink elephants"

แปลว่า:ช้างสีชมพู

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saharat17

ชบาแก้ว


https://www.duolingo.com/profile/TheenavaPr

ถ้าเกิดสีฟ้าก้านก้วย


https://www.duolingo.com/profile/toy882209

Elephant เติม s จะแปลเพิ่มว่าช้างหลายตัว ก็ต้องให้ถูกนะ ควรทบทวนใหม่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย