"My wife cooks."

แปลว่า:ภรรยาของผมทำกับข้าว

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/guide21853

ทำกับข้าว กับ ทำอาหาร มันต่างกันอย่างไงเนี้ยย - -*


https://www.duolingo.com/profile/Nattii20

ทีมงานแก้ด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

ตอบ ภรรยาของฉันทำกับช้าว ก็ให้ผิด!! กรรมจริงๆ!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย