"Tôi muốn cô ấy chờ tôi."

Dịch:I want her to wait for me.

6 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQD82

Có thể viết là I want her to wait me --> được không các bạn, sao phải có thêm for trước me, ai chỉ giúp với.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonheook
3 tuần trước

https://www.duolingo.com/sonheook

I want to her wait for me sai à ????

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.